Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: sídlo:
PATIVE s.r.o.
Hlavná 136
Hriadky 076 22
Slovenská republika
IČO: 53 311 051
Dič: 2121349230
(ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.rucickovo.sk (ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.rucickovo.sk. Právne vzťahy s kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodno reklamačných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy s kupujúcim - podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami ani zmluvne sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

CENA TOVARU A SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena Služby alebo Tovaru je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby alebo Tovaru. O prípadnej zmene ceny Tovaru alebo Služby zo strany Dodávateľa sa Klient dozvie pred dodaním. Klient musí túto zmenu ceny odsúhlasiť.

Faktúra (daňový doklad) je Dodávateľom zvyčajne vystavená pred odoslaním tovaru Klientovi a dodávaná buď prostredníctvom e-mailovej schránky, alebo je súčasťou balíka, v ktorom sa nachádza tovar.

Ak je Tovar odoslaný Dodávateľom na dobierku, Cenu za objednaný Tovar je Klient povinný uhradiť prepravcovi pri preberaní tovaru.

Ak je Tovar odosielaný obyčajnou poštou, Klient je povinný uhradiť cenu tovaru spolu s poštovným vopred na bankový účet Dodávateľa.

Ak sa jedná o Tovar na mieru, Klient platí celú cenu Tovaru dopredu na bankový účet Zhotoviteľa.

Poštovné je povinný uhradiť Klient.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Dodávateľ voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Dodávateľ a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PREDAJA TOVARU

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho kúpnu cenu takým spôsobom, aby Dodávateľovi nevznikli dodatočné náklady (napr. neprevzatie dobierky a podobne).

Spôsob prevzatia a úhrady Tovaru si zvolí Klient pri objednávaní tovaru na webovej stránke Dodávateľa.

V prípade nespokojnosti Klienta s vlastnosťami Tovaru, je Klient povinný držať sa Reklamačného poriadku.

Klient berie na vedomie, že za tovar po odovzdaní na prepravu je zodpovedný prepravca. Prebratím tovaru Klient potvrdzuje, že balík preberá tak ako stojí a leží, a že si z prípadného poškodenia balíka bude uplatňovať svoje práva voči prepravcovi.

Záručná doba trvá 24 mesiacov ak je Klientom spotrebiteľ. Ak je Klientom podnikateľ, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru Klientom.

Pri tovare zhotovenom na mieru platí, že až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je vša0k povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Platobné podmienky, ceny a dodanie tovaru

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1. platba bankovým prevodom
2. platba kartou
3. Platba pri prevzatí tovaru ( pri dobierke )

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne iba pred odoslaním objednávky. V určitých prípadoch najneskôr do odoslania objednávky predávajúcim.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke v sekcii doručenie a taktiež v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Doručenie zásielky je pomocou Slovenskej pošty alebo Zásielkovne . Z pravidla predávajúci odosiela produkt, ktorý nie je personalizovaný maximálne do troch pracovných dní od prijatia platby. Pri výrobe produktu s personalizáciou je odoslanie z pravidlá do maximálne 5 pracovných dní.

Odstúpenie od zmluvy a reklamácia tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad zakúpenú bižutériu by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ju nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami

Pri kúpe predmetu/tovaru, ktorý je vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa), nie je možné odstúpiť od zmluvy (ako pri kúpe bežného tovaru do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru.) Pri reklamácii tovaru nás prosím kontaktujte (mailom). Vašu reklamáciu posúdime a vydáme k nej naše stanovisko. Avšak pre preskúmanie prípadného pochybenia predávajúceho, si predávajúci vyžaduje spätné odoslanie tovaru predávajúcemu na sídlo firmy. Po obdržaní tovaru, predávajúci preskúma reklamáciu tovaru a pri prípadnom pochybení predávajúceho sa predávajúci zaväzuje nahradiť škodu kupujúcemu. Pri uznaní reklamácie, sa obchodník zaväzuje odškodniť kupujúceho.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

–Komu
PATIVE s.r.o.
Hlavná 136
Hriadky 076 22
Slovenská republika
IČO: 53 311 051
Dič: 2121349230

–Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
–Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
–Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
–Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
–Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*..............
– Dátum..............
* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Záverečné a prechodné ustanovenia

Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.

Alternatívne riešenia sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@rucickovo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547