Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

PATIVE s.r.o. IČO 47663006 DIČ: 2121349230, so sídlom Hlavná 136 Hriadky 076 22, ako správca osobných údajov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte nás elektronicky na info@rucickovo.sk.

Sťažnosť môžete podať tiež u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke EU.

Pokiaľ sa neuvádza inak, PATIVE s.r.o. je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, ktorá nám umožňuje posielať Vám správy.

Účely spracovania dát:

Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa fakturácie, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.

Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, plnenie záväzkov, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na komunikovanie s Vami za účelom vybavenia objednávky.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo PATIVE s.r.o. , okrem nižšie uvedených dôvodov:

Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.

V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle §17 zákona č. 122/2013 Z. z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 108/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu,

právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”),

právo na obmedzenie spracovania údajov,

právo namietať proti spracovaniu,

právo na prenos údajov,

právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad,

právo odobrať súhlas.

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, vyhradzujeme si právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona.